Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Regulamin porządkowy

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Domu Pomocy Społecznej w Damaszce

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce działa na podstawie: 1/ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 2/ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.); 3/ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153);4/regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Damaszce ustanowionego załącznikiem nr 5 do uchwały Nr 14/31/03 Zarządu Powiatu w Tczewie z dnia 31 marca 2003 5/innych przepisów pomocy społecznej dotyczących domów pomocy społecznej; 6/niniejszego Regulaminu.

 

Czytaj więcej...

Regulamin Rady Mieszkańców

 ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI MIESZKAŃCÓW

 

Organizacja domu zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W DPS aktywnie działa Rada Mieszkańców. W chwili obecnej liczy sześć osób. Wybory nowego samorządu mieszkańców odbyły się w listopadzie 2014r.

Zasady funkcjonowania samorządności określa regulamin.

 

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Nasz Dom

STOWARZYSZENIE ,, NASZ DOM''

DAMASZKA 1, 83-209 GODZISZEWO

REGON 193054960 ,NIP 5932422883

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 14.05.2004r.

Sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/4592/14/493

SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU

 

Czytaj więcej...

Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce.

 

1. Powiadomienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie o wolnym miejscu.

2. Uzyskanie podstawowych informacji o osobie oczekującej.

3. Uzyskanie decyzji o skierowaniu i ustaleniu odpłatności od gminy właściwej dla osoby kierowanej.

4. Uzyskanie decyzji o umieszczeniu w dps wydanej przez starostę powiatu tczewskiego.

4. Pracownik socjalny naszego domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby kierowanej udzielając jednocześnie pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu, zbiera informacje dotyczące oczekiwań osoby zainteresowanej, jej przyzwyczajeń i zamiłowań.

5. Ustalenie z zainteresowaną osobą lub jej opiekunem prawnym terminu możliwości odwiedzania Domu i zapoznania się z jego funkcjonowaniem, poziomem i zakresem świadczonych usług.

6. Dyrektor dps pisemnie powiadamia osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu i zaprasza do przyjazdu.

7. Wstępne przygotowanie przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy  planu działań mających ułatwić adaptację mieszkańca do nowych warunków. 

8. Po zgłoszeniu się do dps osoba przyjmowana udaje się do gabinetu pracownika socjalnego w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

    a. Czynności związane z przyjęciem mieszkańca:

        - skompletowanie akt osobowych,

        - zawiadomienie jednostek kierujących i osób zainteresowanych ( rodziny,

          opiekuna prawnego, urzędów administracji itp.),

        - zapoznanie nowo przyjętego mieszkańca z regulaminem Domu,

          procedurami, zasadami współżycia społecznego.

9. Dokonanie wyboru pracownika pierwszego kontaktu.

       - przekazanie pokoju, w którym osoba ma zamieszkać,

       - przedstawienie współmieszkańca,

       - pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju,

       - zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się mieszkańcem:

         pielęgniarki, opiekunki, pokojowe.

       - przedstawienie nowego mieszkańca pozostałym osobom dps,

       - wyznaczenie miejsca w jadalni.

10. Realizacja planu adaptacji mieszkańca, stworzenie właściwej atmosfery ułatwiającej pokonanie stresu zawiązanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania. Otoczenie właściwa opieką, tak aby nowo przyjęty mieszkaniec nie  czuł się  osamotniony i zagubiony.

11. W zależności od przejawianych zainteresowań ułatwić możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych.

12. Zameldowanie mieszkańca na pobyt czasowy do 6 miesięcy, a po upływie tego terminu na pobyt stały.

13. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu

14. Dla każdego nowego mieszkańca zakłada się i prowadzi dokumentację:

      - administracyjną, tzw. akta socjalne,

      - lekarsko - medyczną,

      - opiekuńczo - terapeutyczną.

 

 

         W indywidualnych przypadkach niektóre postanowienia tej procedury mogą być ograniczone. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Domu po zasięgnięciu opinii zespołu terapeutyczno - opiekuńczego.

Wyszukiwarka

Aktualności

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu

1. Zarządzenie Nr 5/2018r. 

2. Regulamin

3. Ogłoszenie Dyrektora

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2016

W dniu 05.05.2016 w DPS w Damaszce odbył y się obchody " Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych" to doskonała okazja do pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne i mentalne, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia. Nasi mieszkańcy odczytali wiersz, którego autorem był nasz mieszkaniec Paweł Łuczyński.

Więcej…

Życie to teatr

W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie dnia 13 maja 2016 po raz dwunasty Środowiskowe Domy Samopomocy w Tczewie zorganizowały, Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr”.

Więcej…